Home Werkwijze Tarieven Aanvragen Links Enkel erkende NVM en VBO aankoopmakelaars

Disclaimer De Erkende Verkoopmakelaar

Bij het samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Echter, voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen Erkende Verkoopmakelaars en de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Deze voorwaarden gelden onverminderd voor de begeleiding door de betrokken makelaar en de juiste en correcte afwikkeling daarvan.Te dezer zake wordt geen enkele aansprakelijkheid van Erkende Verkoopmakelaars en de samenstellers aanvaard. Bij klachten over de afwikkeling van de aankoopbegeleiding stellen we het echter op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht kunnen wij voor u bemiddelen. De deelnemende makelaar kan eventueel worden verwijderd uit ons netwerk.

Erkende Verkoopmakelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Onder meer valt hieronder, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Erkende Verkoopmakelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Erkende Verkoopmakelaars is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erkende Verkoopmakelaars openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Hieronder wordt ondermeer verstaan het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, in ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.