Home Werkwijze Tarieven Aanvragen Links Enkel erkende NVM en VBO aankoopmakelaars

NVM, VastgoedPRO of VBO verkoop makelaar

De Erkende Verkoopmakelaar maakt alleen gebruik van erkende NVM, LMV of VBO verkoop makelaars. Doordat deze makelaars zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie bent u ervan verzekerd dat zij kwaliteit leveren en dat ze zich houden aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.

NVM

De NVM makelaar is dé adviseur voor particuliere en professionele opdrachtgevers met kennis van alle facetten van de woningmarkt. NVM makelaars onderscheiden zich ten opzichte van andere ondernemers op dit vakgebied op grond van kwaliteit, dienstverlening, advies en vakkennis. Ze werken permanent aan verbetering van kennis en kunde door opleidingen, trainingen en deelname aan relevante workshops, seminars en dergelijke. Tevens blijft de NVM makelaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en de regel- en wetgeving van de overheid. Ook zorgt hij ervoor dat hij het fijne weet van de juridische en overige aspecten op het gebied van wonen. Hierdoor kan hij een breed scala aan diensten aanbieden. Of het nu gaat om koop of verkoop, huur of verhuur, nieuwbouw, taxaties, advies over financiering of onteigening; bij een NVM makelaar bent u daarvoor aan het goede adres. De huidige generatie NVM makelaars kan haar klanten, of dit nu particulieren of professionele opdrachtgevers zijn, van een goed, deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk totaaladvies voorzien. Dit onderscheidt hen van andere makelaars op het gebied van onroerend goed.

De NVM makelaar is niet alleen geïnteresseerd in aan- en verkoop van woningen. Hij zal zo goed als mogelijk inzicht proberen te krijgen in de specifieke wensen van zijn opdrachtgever. Daarom overlegt hij regelmatig met zijn opdrachtgever. Hij vertelt wat wel en niet kan om uiteindelijk tot een overeenkomst te komen, waar de opdrachtgever volledig achter staat. Na het verkrijgen van het lidmaatschap van NVM Wonen toetst de Commissie Lidmaatschapszaken regelmatig of de aangesloten leden nog aan de gestelde eisen voldoen. Verder eist de NVM dat alle leden bijblijven op hun vakgebied. Hiervoor heeft iedere vakgroep een verplicht educatietraject vastgesteld. De Commissie Lidmaatschapszaken voert daarnaast ad-hoctoetsingen uit, bijvoorbeeld als er een klacht wordt geuit. Verzaakt de woningmakelaar zijn taken, dan kan een boete worden opgelegd of het lidmaatschap worden beëindigd.

Waar kan ik terecht met een klacht?
Wanneer u een klacht hebt over het handelen van een NVM makelaar, is het gebruikelijk dat u hierover de makelaar zelf schriftelijk aanspreekt. De NVM hanteert het standpunt dat klachten over een makelaar of diens kantoor in eerste instantie door de makelaar zelf dienen te worden beslecht. Komt u er met de makelaar niet uit, dan kunt u de correspondentie vervolgens voorleggen aan de NVM, afdeling Consumentenvoorlichting. Deze afdeling kan u informeren over wat u van een NVM-makelaar mag verwachten en over de mogelijkheden om binnen de NVM over uw klacht of geschil een oordeel te krijgen. U kunt uw klacht, inclusief alle correspondentie en aanvullende stukken dan richten aan:
Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
In het geval dat Consumentenvoorlichting een klacht ontvangt waar niet duidelijk uit correspondentie of andere stukken blijkt dat de kwestie reeds schriftelijk ter behandeling aan de makelaar is voorgelegd, zal de ontvangen klachtenbrief door Consumentenvoorlichting normaal gesproken eerst ter behandeling aan de makelaar worden doorgezonden. Telefonisch kan afdeling Consumentenvoorlichting eventuele vragen beantwoorden, maar het is niet mogelijk om telefonisch een klacht in behandeling te laten nemen. Het voorleggen van een klacht dient schriftelijk te gebeuren. Mocht u een vraag willen stellen aan één van onze medewerkers, dan kunt u ons bereiken op werkdagen van 9.00 - 11.30 uur op het telefoonnummer: 0900-6060100 (€ 0,15 p/m).

VBO

In plaats van de voormalige beëdiging is de persoonscertificering in het leven geroepen. Enerzijds is dit gedaan om te fungeren als keurmerk richting de consument, anderzijds biedt de certificering de geldverstrekker zekerheid dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te taxeren.

De gecertificeerde VBO makelaars / taxateurs staan ingeschreven in het register van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en voldoen aan de kwaliteitseisen van (hypothecair) financiers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Bovendien zijn gecertificeerde NRVT makelaars / taxateurs erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (uitvoerder van de Nationale Hypotheekgarantie) en de Vereniging Eigen Huis.

Gecertificeerde makelaars / taxateurs voldoen aan zware kwaliteitseisen die zijn geformuleerd in Europese Norm (EN) 45013. De certificeringseisen worden opgesteld door een certificerende instelling. In het geval van de NRVT is dat Det Norske Veritas (DNV), gevestigd te Rotterdam. Op het certificeringsproces wordt toezicht gehouden door een Waarborgcommissie waarin vertegenwoordigers zitten uit de makelaarsbranche, de afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen.

Het VBO lidmaatschap is persoonlijk en er is dus geen sprake van een kantoorlidmaatschap. Niet elke makelaar kan lid worden van de VBO. De VBO stelt namelijk hoge eisen aan het lidmaatschap. De makelaar dient te voldoen aan tal van strenge eisen op het terrein van vakmanschap, opleiding en reputatie. De makelaar dient een makelaarsopleiding gevolgd te hebben en in het bezit te zijn van het makelaarsdiploma van de Beroepsopleiding Makelaars, SVM of de HEAO-MER afstudeerrichting makelaardij.
Verder dient de makelaar te goeder naam en faam bekend te staan. Dit wordt gecheckt door het bestuur door middel van een collegiale toetsing. Daarnaast dient de makelaar zich te houden aan de voorwaarden en gedragscode van de VBO, alsmede aan de daaruit voortvloeiende tuchtrechtelijke consequenties.

Waar kan ik terecht met een klacht?
De VBO Makelaar streeft ernaar u zo goed mogelijk te adviseren en al uw zorgen uit handen te nemen. Hij is deskundig, in het bezit van een vakdiploma en heeft een vlekkeloze reputatie. Bovendien zijn VBO Makelaars gehouden aan VBO Voorwaarden, Gedragscode en Geschillenre­geling. En voor uw zekerheid zijn we verplicht verzekerd tegen eventuele beroepsfouten. Stapt u binnen bij een VBO Makelaar, dan weet u zeker dat u goed zit.

Indien een belanghebbende partij (opdrachtgever) zich bij het lid VBO beklaagt over een gevolgde handelwijze en er wordt tussen partijen geen oplossing tot stand gebracht, is het lid van VBO verplicht de klager te attenderen op de mogelijkheid deze klacht te melden aan de secretaris van het hoofdbestuur van de VBO. De indiening van een klacht moet geschieden binnen zes maanden nadat het lid VBO de klager op de in de voorgaande bepaling bedoelde mogelijkheid heeft gewezen. Indien het lid VBO de klager niet op de bedoelde mogelijkheid heeft gewezen, dient de klacht te worden ingediend binnen een termijn van een jaar nadat de desbetreffende handelwijze is verricht, dan wel nadat klager met de handelwijze bekend is geworden en in ieder geval binnen drie jaren na de desbetreffende handelwijze.

VastgoedPRO

VastgoedPRO is een beroepsorganisatie waarbij ruim 800 register-makelaars zijn aangesloten. Het doel van de VastgoedPRO is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten. De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij in onroerende zaken.

De kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de VastgoedPRO Erecode. Zo mogen register-makelaars die lid zijn van de VastgoedPRO niet handelen voor eigen rekening.

VastgoedPRO stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften. De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument. VastgoedPRO wil een vrije makelaarskeuze in een transparante markt. De consument is gebaat bij duidelijke beroepsregels en een degelijke tuchtrechtspraak.